Националният план за възстановяване предвиди 1,8 млрд. лв. за образование и наука

Националният план за възстановяване предвиди 1,8 млрд. лв. за образование и наука


 В Националния план за възстановяване и устойчивост на България са заложени почти 1,8 млрд. лв. за образование и наука.

Водещи приоритети в сектора са създаване на STEM среда в училищата, модернизиране и изграждане на нови образователни институции, в това число на детски градини в общините с недостатъчно места, както и на центрове за личностно развитие на ученици и младежи. Планува се също така да бъде финансирана на научна и иновативна дейност в БАН и изследователските университети.

За образователни проекти са предвидени повече от 1,3 млрд. лв., като те ще бъдат осигурени изцяло от ЕС. Има надежди европейските средства за наука да станат причина и за допълнително частно финансиране.

Финансираните по Плана дейностите за образование и научни изследвания, са с хоризонт до средата на 2026 г.

Близо 576 млн. лв. са определени за създаване на национална STEM система. От тази сума 20,8 млн. лв. са предвидени за изграждане и оборудване на Национален STEM център като централно звено за обучение на учители. В него има план за изграждане на 10 лаборатории по STEM науки и 10 зали за обучение по STEM. Водещата цел е учителите да получат практически умения за разработване и прилагане на иновативни учебни часове, въвеждане на нови интегрирани учебни предмети, например кръгова икономика, изкуствен интелект и неговите приложения, роботика и др., и въвеждане на нови методи на преподаване.

17,7 млн. лв. са определени за три регионални STEM центъра в съществуващите бази на Националните детски комплекси в с. Ястребино и в с. Ковачевци и Олимпийския център "Св. Иван Рилски" в Хисаря. Базовата част от средствата за STEM системата са за училищни заведения, които до този момент не са финансирани по националната програма на Министерството на образованието и науката за изграждане на STEM среда.

Още 1980 училища у нас ще имат възможност да изградят STEM кабинети, като парите ще се отпускат според броя на учениците и варират от 50 000 лв. за най-малките училища с до 50 деца до 600 000 лв. за най-големите - с над 1000 ученици. За още 263 училища в България, които вече са получили пари по националната програма на МОН, са определени малко над 36 млн. лв. за разширяване на STEM средата.

За изграждането на високотехнологични класни стаи са предвидени над 93,6 млн. лв. Финансирането, за което ще могат да кандидатстват училищата, пак ще се определя от броя на децата и варира от 10 000 лв. за най-малките училища до 80 000 лв. за най-големите. 2243 училища са предвидени за финансиране.

 Почти 680 млн. лв. са предвидени за модернизиране на образователните институции за качествена среда за учене и иновации. От тези пари 380,4 млн. лв. ще бъдат използвани за ремонт, обновяване и оборудване на 73 детски градини и 94 училища. В интердисциплинарни учебни центрове за обучение в приоритетни икономически сектори с акцент върху дигитализацията и зелените технологии, ще се превърнат 24 професионални училища. Ще се обърне по-голямо внимание върху връзката с интелигентната специализация и надграждането на традиционните индустрии (транспорт, селско стопанство, производство) за дигитална и зелена трансформация. Ще бъде оказана подкрепа и на нововъзникващите индустрии, като зелена енергия, роботика, производство на електрически превозни средства.

76.5 млн. лв. са предвидени за строежа на нови 10 детски градини и 10 училища в общини, в които има недостиг на места. Планува се да се отворят около 2000 нови места в детските градини и още толкова в училищата.

 Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации също е приоритетна като предвидените средствата за това са 411 млн. лв. Изследователските висши училища ще бъдат финансирани с почти 240 млн. лв. Следва Министерският съвет да направи своето одобрение за първия списък с изследователските университети. Има план те да получават субсидия за научна и иновационна дейност до 40% от тази за обучение. Другата част от висшите училища също ще получат средства за тази цел от националния бюджет.

Над 52 млн. лв. ще бъдат използвани за повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии. Единният център за иновации и Центърът за обучение на БАН ще бъдат от подпомогнатите. Подсиленият Единен център за иновации ще играе ролята на координиращо звено за връзките на институтите на БАН с бизнеса.

За да получат финансовата помощ научните организации и изследователските университети ще трябва изпълнят определени индикатори за постигнати резултати.

 

източник: news.bg


STEM система, БАН, България, Детски градини, ЕС, Националният план за възстановяване и устойчивост на България, Образовоние, Университети, Училища, Финансиране -


Оставяне на коментар

Реклама