Повишаване на БВП през второто тримесечие

Повишаване на БВП през второто тримесечие


За третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 0.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.9% спрямо второто тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни.

БВП в номинално изражение достига 35 577.2 млн. лева за третото тримесечие на 2021 г.

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. е 30 652.5 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 74.9%, което в стойностно изражение възлиза на 26 633.2 млн. лева. През третото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 7 235.8 млн. лв. и заема 20.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.9%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.8%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 0.3%.

Крайното потребление регистрира ръст от 5.1%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3.0% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 12.5%, а вносът на стоки и услуги нараства с 11.1%.

Разработените експресни оценки за третото тримесечие на 2021 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период по данни получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година, уточняват от НСИ.


бизнес, брутният вътрешен продукт, България, финансии -


Оставяне на коментар

Реклама