Националната асоциация на картофопроизводителите не са съгласни с условията за кандидатстване за субсидии

Националната асоциация на картофопроизводителите не са съгласни с условията за кандидатстване за субсидии


Приемът на документи по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" по ПРСР 2014-2020 г. да бъде преустановен и спешно да бъдат променени условията за кандидатстване заради наложените ограничения. Това иска Тодор Джиков, председател на Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК),  от Земеделското министерство.

Според неговото мнение условията са дискриминационни и облагодетелстват само големите земеделски производители. Малките и средни фирми, и особено тези в полупланинските и планинските райони не са в състояние да покрият изискванията за кандидатстване за европейските средства. "Условията трябва да бъдат променени много бързо и мярката отново да бъде отворена за прием в рамките на един месец. Средствата са необходими на земеделските стопани в тази тежка криза в резултат на световната пандемия от COVID-19", заяви Джиков. 

 За тази процедура вече е налице подадена жалба в Административен съд София-град . В нея се отбелязва, че в т.11.1 от Условията за кандидатстване е допустимо да получат подпомагане са само земеделски стопани, които към датата на подаване на проектното предложение са били регистрирани като земеделски стопани без прекъсване през последните 36 месеца.

Това изискване е дескриминационно и не отговаря на условията на Програмата за развитие на селските райони (ПСРС), където като условия за разрешение за кандидатстване са посочени единствено регистрацията по Закона за подпомагане на земеделските производители, приход от земеделие и минимален стандартен производствен обем от 8000 евро. Това ограничение е причина стопаните, които са влезли в земеделието през последните 3 години да не са в състояние да кандидатстват, уточни Джиков.


 

Той счита, че ограничителни са и условията в критериите за методика и оценка на проектните предложения, се казва в жалбата пред Административния съд. В приоритет №4 - Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване, 4.2 - Проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделското стопанство, се предвиждат 15 точки при оценяването на проектите в случаите, когато бенефициентите представят проекти с инвестиции в напоителни системи (за нови системи). За тях се предвижда от "Напоителни системи" да осигуряват водата, което ги различава от проектите с инвестиции в напоителни системи, които не ползват вода от "Напоителни системи" ЕАД, за които бенефициентите ще вземат 10 точки.

 Със 100% държавна собственост е дружество “Напоителни системи" ЕАД  и се управлява от Министерството на земеделието, храните и горите.  В действителност с предвидените допълнителни точки се създават изкуствени предпоставки и предимства на бенефициента, който е поощрен да използва като доставчик на услугата "Напоителни системи" ЕАД. Това представлява нарушение на чл. 107 от Договора за свободно движение на стоки (ДФЕС), като се явява в действителност предоставяне на непозволена държавна помощ, като дружеството "Напоителни системи" ЕАД се намира в по-благоприятно положение.

 Условие за икономическа изгода се създава с подзаконов нормативен акт. Тази изгода "Напоителни системи" ЕАД едва ли щеше да получи да получи при нормални пазарни условия, т.е. в отсъствие на държавна намеса, смятат фермерите.

 Допълнителни точки присъстват в обжалването на процедурата за кандидатстване- фермерите са принудени да сключат договор за доставка именно с това юридическо лице. Освен това, "Напоителни системи" ЕАД е предприятие в затруднение по смисъла на законодателството в областта на държавните помощи и има забрана за предоставяне на държавна помощ под всякаква форма, освен за преструктуриране и оздравяване.

Това е в противоречие на водещия принцип за равнопоставеност на кандидатите. "Напоителни системи" ЕАД не притежава действащи съоръжения, които обхващат територията на цялата страна, се казва още в жалбата.

 

източник: news.bg


"Напоителни системи" ЕАД, Административен съд София-град, Жалба, Националната асоциация на картофопроизводителите, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" по ПРСР 2014-2020 г., Субсидии, Тодор Джиков -


Оставяне на коментар

Реклама