Мрежата за децата против обявяването на Закона за социалните услуги за противоконституционен

Мрежата за децата против обявяването на Закона за социалните услуги за противоконституционен


С влизането в сила на Закона за социалните услуги (ЗСУ) се осигуряват достъпни и ефективни социални услуги, а делегирането на изпълнението им от частни доставчици не нарушава основните права на гражданите, защото не съществува никаква конституционоустановена забрана за това.


Това пише Националната мрежа за децата (НМД) в становище, което внесе в Конституционния съд (КС), с което се противопоставя на обявяването на ЗСУ за противоконституционен. През март група от 54 депутати БСП отправи това искане към КС с твърдението, че децентрализацията на социалните услуги изземва правомощия на държавата. "ЗСУ предвижда множество гаранции против евентуална злоупотреба от страна на доставчиците на социални услуги, в т.ч. задължителен лиценз, издаден от новосъздадената Агенция за качеството на социалните услуги", се казва в становището на НМД.


На твърдението, че законът въвежда допълнителна данъчна тежест и регламентира "гарантирана печалба" на частни икономически субекти, от неправителствената организация отговарят, че ЗСУ всъщност предвижда всички деца до 18 години и младежи от 18 до 21 години, ползвали до пълнолетието си резидентна грижа, както и хората без доходи и влогове, да не плащат социални услуги.


Искането на БСП е поредната атака към закона, който вече веднъж беше отложен с половин година с решение на Народното събрание през демеври миналата додина. Той беше приет през февруари 2019 г. и трябваше да влезе в сила от 1 януари 2020 г., но заради създадена истерия, че чрез него ще се отнемат деца и протести на родители, се стигна до отлагането му с половин година и се очаква да влезе в сила от 1 юли 2020 г.

 

На друг от мотивите за искането на БСП - че ЗСУ противоречи на Всеобщата декларация на правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, Хартата на основните права на Европейския съюз, Европейската социална харта, неправителствената организация отговаря, че законът "не просто не противоречи на основните човешки права, но и ги надгражда чрез създаване на ефективни мерки за защитата им".


"Законът за социалните услуги по никакъв начин няма да попречи на родителите да отглеждат и възпитават децата си. Единствените разпоредби от ЗСУ, които имат отношение към семейството, са тези, касаещи детето и неговите неотменими права. В този смисъл гаранциите, заложени в закона предоставят закрила на деца, чиито родители не се грижат за тях. Тогава в случаите на нужда от намеса в отглеждането на детето от страна на държавата ще се действа по принципа на най-добрия интерес на детето", пише НМД, която обединява над 150 родителски и граждански организации.


И според сега действащия Закон за закрила на детето настаняването на дете извън семейството е крайна мярка, която се прилага в изключителни случаи, след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството. ЗСУ смекчава ограничението по отношение на родителите, като максималният срок за ползване на резидентна грижа се намалява от три на две години при задължително преразглеждане на мярката на всеки 6 месеца с оглед на възможността детето да бъде върнато в семейната му среда, отбелязва НМД.

Източник: Дневник

бургас, Варна, новини, пазарджик, регионални, софия -


Оставяне на коментар