Децата- и жертви, и извършители на кражби през 2020 г.

Децата- и жертви, и извършители на кражби през 2020 г.Поради почти постоянните ограничения през изминалата в условията на пандемия, децата - между 8 и 17 години, извършили някакво престъпление, най-често са откраднали стоки от магазин или друг търговски обект. Сред жертвите на престъпления в същото време, най-много са пострадалите именно от кражби на имущество. Това гласят данните на Националния статистически институт за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за миналата година.


През детските педагогически стаи за извършване на това престъпление са преминали 2222 деца, като на второ място са кражбите от домовете (546 деца), а на трето взломните кражби - 268. От последните години тенденцията е именно това да е най-честото престъпление, извършвано от малолетни или непълнолетни. През последните четири години пада броят на децата, извършители на кражби.


След кражбите най-често децата са пострадали от насилие - нанесени телесни повреди (185 деца) и блудство (102). Общият брой на пострадали деца е 941, като повечето от тях са непълнолетни момчета. Намалява също така и броят на пострадалите от кражби през последните четири години, като през годините спадат и жертвите на грабеж за сметка на блудството.


Противообществени прояви: бягство от дома


Законът гласи, че: "Противообществена проява" е деяние, което е обществено опасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави". Ако едно дете извърши такава проява, то минава през детска педагогическа стая. В зависимост от нарушението се предвиждат различни мерки спрямо Законът за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (който действа вече над 60 години с няколко корекции през годините - бел. ред.)  - от предупреждение, през забрана да посещава определени места, до обучения, консултации и срещи за преодоляване на отклонението в поведението. Настаняване в интернат или възпитателно училище е крайна мярка по закона.


Най-често деца между 14 и 17 години са били санкционирани и са попаднали в детска педагогическа стая заради проява на агресия или бягство от дома или специализирана институция, сочи статистката. Общо над 6000 възпитателни мерки са наложени, като най-честата е била предупреждение и поставяне под възпитателен надзор, както и предупреждение за настаняване в интернат.


От Националната мрежа на децата представиха в края на април годишния си мониторингов доклад "Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата". Организацията поставя среден 3.1 на сферата "правосъдие за деца" и подчертава, че за поредна година не се забелязва напредък в реформата на съществуващата система на правораздаване спрямо децата. От организацията също така заявиха: "Министерството на правосъдието не посочва планове по придвижване на Закона за възпитателните мерки спрямо непълнолетни, нито дава надежда за скорошна отмяна на остарелия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни."


България, свят -


Оставяне на коментар

Реклама