България запази силна фискална позиция при условията на пандемия

България запази силна фискална позиция при условията на пандемия


 Дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2' бе потвърден от международната рейтингова агенция S&P Global Ratings. Перспективата пред рейтинга продължава да бъде стабилна, казаха от Министерството на финансите.

Според данни на рейтинговата агенция свиването на икономиката на България досега е било относително слабо и се дължало най-вече на устойчивото вътрешно търсене.

Бавният темп на ваксинация и потенциалното активизиране на пандемията с COVID-19 са в състояние да предизвикат по-слабо от очакваното възстановяване на външното търсене, което би изместило част от очакваното възстановяване в 2022 г.

 Големият поток финанси от ЕС по предишната и сегашна многогодишна рамка за финансиране, също така и допълнителните средства по новия инструмент "Следващо поколение ЕС", ще осигурят сериозна възможност за икономически растеж на България до 2024 г.

От рейтинговата агенция нямат очаквания вътрешнополитическите противоречия да отсрочат най-значимите политически задачи като присъединяването към еврозоната или усвояването на средства по програми на ЕС.

Даже при тази предизвикателна вътрешна политическа среда и в условията на пандемия, България запази силна фискална позиция. S&P Global Ratings имат очаквания от 2022 г. фискалната консолидация да смъкне допълнително дефицитите, като поддържа нетния държавен дълг на ниско ниво от 20% от БВП през следващите години. Управляеми изглеждат и външните рискове, след няколко години на намаление на нетния външен дълг, благодарение на поредицата от излишъци по текущата и капиталовата сметки, които от рейтинговата агенция очакват да продължат.

Стабилната перспектива изразява очакването, че след сравнително ограниченото свиване на икономиката през 2020 г., икономическото възстановяване през следващите две години няма да доведе до дисбаланси във външния или финансовия сектор. Това развитие би доло възможност за бърза фискална консолидация и поддържане на нисък държавен дълг.

 Кредитния рейтинг би бил повишен от рейтинговата агенция, ако икономическото възстановяване на България е съпроводено с по-бърза фискална консолидация или се наблюдава по-силна външна позиция на страната спрямо прогнозираната.  Рейтингът би могъл да бъде повишен в дългосрочен план, ако присъединяването на страната към еврозоната.

Но, ако икономическият спад се задълбочи или пък възстановяването на икономиката се забави, това може да стане причина за понижение на рейтинга. Това от своя страна ще стане причина за забавена фискална консолидация и постоянно нарастващ нетен публичен дълг през следващите няколко години.

Въпреки, че е малко вероятно, в средносрочен план от S&P Global Ratings биха предприели негативни действия по оценката на рейтинга, ако на лице има дисбаланси във финансовия сектор на страната, се заявява в позицията относно потвърждаване на кредитния рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'.

 

източник: news.bg


България, ЕС, Икономика, Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings, Министерството на финансите, Фискална позиция -


Оставяне на коментар

Реклама