До края на годината ще бъде забранена сечта в държавните гори

До края на годината ще бъде забранена сечта в държавните гори


 Ограничава планирането и провеждането на сечи в държавните горски територии до края на годината. Забраната засяга изсичането на гори в 15-метровата зона от двете страни на постоянните водни течения, както и в буферната зона, която включва 100-метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека и Резовска. Това се случва по разпореждане на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков.

 Мобилни екипи от Изпълнителна агенция по горите ще бъдат изпращани на място в държавните горски предприятия, регионалните дирекции по горите и държавните ловни стопанства .

Също така се прекратява сечта в ивицата от 15 метра от всяка страна на поройните водни течения, в периметър от 200 метра около язовири и езера и в радиус от 20 метра до извори, кладенци, каптажи, водопои и други водоизточници, които не са включени в санитарноохранителните зони. Налагат се ограничения върху сечите в урбанизирани територии и горски територии за защита на сградите и обектите на техническата инфраструктура в определени диапазони.

Санитарни, принудителни и технически сечи ще бъдат разрешавани само за опазване на горските територии от пожари, усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение, имоти, върху които е учредено право на строеж или право на ползване и сервитути по реда на Закона за горите и Закона за енергетиката. Ще бъдат организирани сечи  и за защита бреговете и островите на река Дунав, както и на създадените хидромелиоративни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

 Държавните предприятия ще снижат и с 30 % обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопанските планове на Държавните горски предприятия и Държавните ловни стопанства от високостъблени гори с възраст над 100 г., това се случва по нареждане на министър Бозуков. Не повече от 10 % по обем и площ от предвиденото в горскостопанските планове трябва да бъде средногодишното ползване. Тези изисквания на важат за добива от санитарни, принудителни и технически сечи.

 Действия за дигитализация и осигуряване на публичност на дейностите в горския сектор следва да бъдат предприети от Изпълнителната агенция по горите.

 

източник: news.bg 


Гори, Държавните ловни стопанства, Изпълнителната агенция по горите, проф. д-р Христо Бозуков, река Дунав, Сеч -


Оставяне на коментар

Реклама