Обществена поръчка стана причина ВАС да отправи запитване до Съда на Европейския съюз

Обществена поръчка стана причина ВАС да отправи запитване до Съда на Европейския съюз


 Преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз относно допустимите ограничения на конкуренцията при възлагането на обществени поръчки, бе отправено от Върховния административен съд.

Целта е да стане ясен въпросът за приложимостта спрямо възложители на обществени поръчки от страни членки на ЕС на Регламентите, установяващи принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране, недискриминация и осигуряване на конкуренция на най-широка основа, както и степента, в която е допустимо ограничаването им.

Точният повод за запитването на ВАС е станал по определено дело спор, отнасящ се до възлагането на обществена поръчка, за участие в която е поканен само един икономически оператор. Участието на други стопански субекти е поставено под въпрос с това ограничение, както и осигуряването на конкуренцията на най-широко ниво. Доколкото поръчката е финансирана с европейски средства, Запитването има за цел да се гарантира правомерното разходване на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

 По жалба на община Разлог е образувано делото, в качеството ѝ на възложител по обществена поръчка с предмет "Доставка на металообработващо оборудване за нуждите на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство - гр. Разлог". Единствено до едно дружество общината е отправила покана за участие в поръчката, като този избор е аргументиран с мотива, че процедура по възлагане на поръчка със същия предмет вече е била проведена, но в хода ѝ е била подадена само една оферта, и то неподходяща, поради което тя е била прекратена. Това е дало позволение на общината да открие нова процедура, за която да покани само едно лице, което е предварително избрано от нея, за осъществяване на преговори с цел избирането му за изпълнител.

Проблематичният въпрос е отнесен и до прилагането на посочена като основание за отправяне на поканата разпоредба, в която законодателят е установил възможност за възложителя да проведе процедура по възлагане без предварително обявление, когато при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени.

В същия момент в областта на обществените поръчки на наднационално ниво е приет регламент, който постановява, че всички договори за обществени поръчки са в съответствие с принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране, недискриминация и осигуряване на конкуренция на най-широка основа. Предвидено е изключение от последния принцип, когато се говори за процедура по възлагане без предварително обявление.

От ВАС отбелязват, че от една страна възниква съмнение у националния съдия в прилагането на регламента по отношение на процедурите, провеждани от възложители от държави членки на ЕС. А от друга трябва да бъде изяснена степента, в която се допуска ограничаването на конкуренцията в процедурите по възлагане на обществени поръчки без предварително обявление и по-конкретно, дали европейското законодателство дава разрешение за отправянето на покана до едно-единствено лице, както е предвидено по националното ни право.

За да бъде гарантирано точното прилагане на правото на ЕС при разрешаването на конкретния спор и гарантиране правомерното разходване на евросредствата, Върховният административен съд отправи до Съда на Европейския съюз тези два въпроса:

  1. Следва ли член 160, параграф 1 и 2 от Регламент 2018/1046 и член 102, параграф 1 и 2 от Регламент 966/2012 да се тълкуват в смисъл, че се прилагат и по отношение на възложители от държави членки на Европейския съюз, когато възлаганите от тях обществени поръчки се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове?
  2. Ако отговорът на първия въпрос е положителен, следва ли принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация, прогласени в член 160, параграф 1 от Регламент 2018/1046 и в член 102, параграф 1 от Регламент 966/2012 да се тълкуват в смисъл, че допускат пълното ограничаване на конкуренцията при възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предметът на обществената поръчка не се отличава със специфики, които обективно да налагат нейното изпълнение само от поканения оператор? По-специално, следва ли член 160, параграф 1 и 2 във връзка с член 164, параграф 1, б. г) от Регламент 2018/1046 и член 102, параграф 1 и 2 във връзка с член 104, параграф 1, б. г) от Регламент 966/2012 да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като тази в главното производство, съгласно която след прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка поради обстоятелството, че подадената единствена оферта е неподходяща, възложителят може да отправи покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление само до един икономически оператор, когато предметът на обществената поръчка не се отличава със специфики, които обективно да налагат нейното изпълнение само от поканения оператор?

източник: news.bg

 


ВАС, Върховен административен съд, Европейският съюз, Обществена поръчка, община Разлог, Разлог -


Оставяне на коментар

Реклама